OZ Malokarpatský región

Malokarpatský
región

logo: OZ Malokarpatský región (shadow)
Malokarpatský región
Občianske združenie

OZ Malokarpatský región

OZ malokarpatský región je občianske združenie so štatútom Miestnej akčnej skupiny. Vzniklo v októbri 2014. Združuje mestá a obce, podnikateľov, mimovládne organizácie a fyzické osoby z katastrálneho územia miest Modra a Svätý Jur a obcí Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Chorvátsky Grob, Jablonec, Píla, Slovenský Grob, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk.

Hlavné ciele

Vytvorenie platformy aktívnych občanov, ktorí sa prostredníctvom tohto združenia podieľajú na rozvoji celého územia.

Vytvorenie funkčnej siete pracovníkov verejnej správy, podnikateľov a neziskových organizácií.

Vytvorenie priestoru pre súkromný sektor aktívne sa zapojiť do tvorby a formovania prostredia v ktorom žijú a pracujú.

Možnosť podieľať sa na príprave stratégie rozvoja územia obcí a realizácia kvalitných projektov pre rozvoj regiónu.

Aktuality

Miestna akčná skupina (MAS) OZ Malokarpatský región, ktorá pôsobí v Bratislavskom kraji a združuje 16 samospráv z malokarpatského regiónu má svoj prezentačný stánok na Agrokomplexe v Nitre.

Výzva

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku: „Propagácia územia MAS prostredníctvom prezentácií vo virtuálnom priestore“ s prílohami: Výzva – príloha 3 (plus jej prílohy špecifikácia a návrh zmluvy o dielo)

Dokumenty na stiahnutie:

Výzvy

favicon: OZ Malokarpatský región

IROP-CLLD-598-512-002

Názov: IROP-CLLD-598-512-002 Termín vyhlásenia: 18.07.2023 Popis: Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.2/5

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP Podopatrenie 7.2 MAS OZ Malokarpatský región (MAS_001/7.2/5) Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.4/5

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP Podopatrenie 7.4 MAS OZ Malokarpatský región (MAS_001/7.4/5) Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.5/5

Dňa 20.07. 2023 MAS OZ Malokarpatský región vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

IROP_CLLD_Q598_512_005

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby Kód výzvy: IROP-CLLD-Q598-512-005

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

IROP_CLLD_Q598_512_004

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a

Čítať viac »