OZ Malokarpatský región

Vyhľadať
Close this search box.

Malokarpatský
región

logo: OZ Malokarpatský región (shadow)
Malokarpatský región
Občianske združenie

OZ Malokarpatský región

OZ malokarpatský región je občianske združenie so štatútom Miestnej akčnej skupiny. Vzniklo v októbri 2014. Združuje mestá a obce, podnikateľov, mimovládne organizácie a fyzické osoby z katastrálneho územia miest Modra a Svätý Jur a obcí Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Chorvátsky Grob, Jablonec, Píla, Slovenský Grob, Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk.

Hlavné ciele

Vytvorenie platformy aktívnych občanov, ktorí sa prostredníctvom tohto združenia podieľajú na rozvoji celého územia.

Vytvorenie funkčnej siete pracovníkov verejnej správy, podnikateľov a neziskových organizácií.

Vytvorenie priestoru pre súkromný sektor aktívne sa zapojiť do tvorby a formovania prostredia v ktorom žijú a pracujú.

Možnosť podieľať sa na príprave stratégie rozvoja územia obcí a realizácia kvalitných projektov pre rozvoj regiónu.

Aktuality

14.6.2024
Konferencia o histórií územia Červenokamenského panstva

Druhý ročník konferencie na tému Sídelný rozvoj a formovanie kultúrnej krajiny


24.4.2024
Animačné aktivity: projekt “ Propagácia územia MAS prostredníctvom prezentácií vo virtuálnom priestore“

Cieľom projektu bola výroba a spracovanie grafických podkladov a vytvorenie virtuálnych prezentácií dominánt z územia MAS, integrácia propagácie do virtuálneho priestoru (Google maps) Jedná sa o virtuálne prezentácie, ktoré si možno pozrieť vo virtuálnom priestore priamo pri prehľadávaní Google máp.

Zoznam spracovaných bodov v rámci projektu:

25.9.2023

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že zverejnila Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020, aktualizácia č. 5.

Podrobné informácie nájdete priamo na stránke PPA: odkaz na PPA

2.9.2023

Miestna akčná skupina (MAS) OZ Malokarpatský región, ktorá pôsobí v Bratislavskom kraji a združuje 16 samospráv z malokarpatského regiónu má svoj prezentačný stánok na Agrokomplexe v Nitre.

Výzva

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku: „Propagácia územia MAS prostredníctvom prezentácií vo virtuálnom priestore“ s prílohami: Výzva – príloha 3 (plus jej prílohy špecifikácia a návrh zmluvy o dielo)

Dokumenty na stiahnutie:

Výzvy

favicon: OZ Malokarpatský región

IROP-CLLD-598-511-001

Názov: IROP-CLLD-598-511-001 Termín vyhlásenia: 20.07.2020 Popis: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Dátum uzavretia prvého

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.6/5

Výzva vyhlasená dňa 22.09.2023. Špecifický cieľ: Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

IROP-CLLD-598-512-002

Názov: IROP-CLLD-598-512-002 Termín vyhlásenia: 18.07.2023 Popis: Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach 

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.2/5

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP Podopatrenie 7.2 MAS OZ Malokarpatský región (MAS_001/7.2/5) Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.4/5

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP Podopatrenie 7.4 MAS OZ Malokarpatský región (MAS_001/7.4/5) Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania

Čítať viac »
favicon: OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.5/5

Dňa 20.07. 2023 MAS OZ Malokarpatský región vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie

Čítať viac »