OZ Malokarpatský región

Vyhľadať
Close this search box.

Obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky: 
Prieskum trhu na stanovenie najvhodnejšej cenovej ponuky na prenájom kanc. priestorov

Predmet obstarávania: 
Prenájom kancelárskych priestorov

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/ 1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Trvanie zmluvy:
Predpokladané trvanie zmluvy od 17. 2. 2020 – 31. 12. 2025

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Ponúkané priestory musia spĺňať nasledovnú špecifikáciu:

  • administratívny priestor s oknami
  • priestor musí byť uzamykateľný
  • 40 m2
  • vhodné pre 3 zamestnancov
  • možnosť pripojenia na internet
  • toaleta s umývadlom podľa hyg. štandardov
  • v bezprostrednej blízkosti k dispozícii bezplatne min. 2 parkovacie miesta
  • v blízkosti možnosť stravovania zamestnancov
  • vrátane upratovania priestorov
  • vrátane energií, dodávky vody

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
podľa vyhodnotenia v zmysle najvýhodnejšej ponuky

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ určená prieskumom trhu)
7,96 €/ ms DPH, vrátane služieb

Maximálny limit zákazky:
300 € s DPH

Financovanie predmetu zákazky: 
Program rozvoja vidieka

Lehota na predloženie ponuky: 
7. 2. 2020 do 15:00 hod.

Spôsob predloženia ponuky: 
poštou alebo osobne alebo emailom

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Ak sa Vám príloha nezobrazuje správne napíšte nám e-mail na adresu info@malokarpatskyregion.sk kde na požiadanie Vám kritéria výzvy budú zaslané.

Najnižšie nájomné za predmet nájmu v sume EUR/1 m2 prenajímanej plochy bez DPH, pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods.3 zákon o verejnom obstarávaní 343/2015 vznp.