OZ Malokarpatský región

Vyhľadať
Close this search box.

MAS_001/7.2/5

MAS_001/7.2/5

favicon: OZ Malokarpatský región

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP Podopatrenie 7.2 MAS OZ Malokarpatský región (MAS_001/7.2/5)

Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje  dátum uzavretia výzvy na 14.9.2023.

Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Dňa 15. 06. 2023 MAS OZ Malokarpatský región vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Výzva MAS_001/7.2/5 P Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (Bratislavský kraj).

Výzva zverejnená na stránke ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva

Dokumenty na stiahnutie: