Header image alt text

OZ Malokarpatský región

Aktuálne

 
Vyšla tlačová správa. o aktuálnej situácii Miestnych akčných skupín: Tlačová správa 25.11.2020
 
 
 

Zápisnica z členskej schôdze OZMR konanej 27.05.2020 v Šenkviciach

PPA informuje:

V SÚVISLOSTI S MIMORIADNOU SITUÁCIOU SPÔSOBENOU
PANDÉMIOU COVID – 19 PPA VYDÁVA USMERNENIE PRE MAS, KTORÝM ZAVÁDZA
ZMIERŇUJÚCE OPATRENIE PRE IMPLEMENTÁCIU PROGRAMU. MAS JE POVINNÁ
UVEDENÉ USMERNENIE ZVEREJNIŤ NA SVOJEJ  WEBOVEJ STRÁNKE.

https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-pre-miestne-akcne-skupiny-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-sposobenou-pandemiou-covid-19/9840