OZ Malokarpatský región

Vyhľadať
Close this search box.

MAS_001/8.5/2

MAS_001/8.5/2

favicon: OZ Malokarpatský región

Dňa 15.02.2021 MAS OZ Malokarpatský región vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Výzva MAS_001/8.5/2  Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (Bratislavský kraj) .

 

Výzva zverejnená na stránke ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=abed779d-21d0-497d-bf30-39155c3b430e

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva MAS – CLLD – MAS_0018.52_podpisana.pdf
Kritéria pre výber projektov_odporučanie24102018 zapracovane zmeny.pdf
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx
priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc
Priloha_c_6B Podmienky poskyt. prispevku vyber. a hodnotiace kriteria_VERZIA 1.3_BSZ.docx
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx
priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3.docx
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx
priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.xlsx
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx
priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3.doc
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3.docx
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx
priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx
priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx
Priloha_c_24B_Koordinacia synergickych ucinkov a komplementarit medzi ESIF, verzia 1.3_BSZ.pdf
priloha_c_27a_usmernenie-ppa–10_2017_aktualizacia–1.pdf