Header image alt text

OZ Malokarpatský región

MAS_001/7.2/2

Výzva uzavretá.

 

Dňa 01.06.2020 MAS OZ Malokarpatský región vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Výzva MAS_001/ 7.2/2  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (Bratislavský kraj) .

 

Výzva zverejnená na stránke ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=53599c58-f0bc-400b-88cb-990025d9b6ca

Dokumenty na stiahnutie:

Vyzva MAS – CLLD – MAS_0017.22 (1)_podpisana.pdf
Kriteria pre vyber projektov_odporucanie24102018 zapracovane zmeny.pdf
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx
priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1-2_bsz.docx
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4.pdf
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz.pdf
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx
priloha_c_18b_-prirucka_msp-1.pdf
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz.docx
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1.pdf