Header image alt text

OZ Malokarpatský región

MAS_001/1.2/1

Dňa 23.07.2020 MAS OZ Malokarpatský región vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Výzva MAS_001/1.2/1  P Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie  (Bratislavský kraj) .

 
Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP opatrenia .2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (Bratislavský kraj) .Z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa NFP Leader verzia 1.3 boli aktualizované prílohy k vyhlásenej Výzve MAS_001/1.2/1 vyhlásenej 23.07.2020.

 
Výzva zverejnená na stránke ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=71f61d0c-ab1d-4a9d-86e3-0c3cbb9632c5

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva MAS – CLLD – MAS_0011.22_podpisana.pdf
Kritéria pre výber projektov_odporučanie24102018 zapracovane zmeny.pdf
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf
priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc
Priloha_c_6B Podmienky poskyt. prispevku vyber. a hodnotiace kriteria_VERZIA 1.3_BSZ.docx
priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3.docx
priloha_c_12b-potvrdenie-o-dlzke-odbornej-praxe-verzia-1.3.docx
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx
priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3.doc
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx
priloha_c_15b-kriteria-pre-uznatelnost-vydavkov-pod-verzia-1.3.docx
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx
priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx
priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx
Priloha_c_24B_Koordinacia synergickych ucinkov a komplementarit medzi ESIF, verzia 1.3_BSZ.pdf
priloha_c_25b_zoznam_predloench_iadost_o_minimlnu_pomoc-verzia-1.3.xlsx
priloha_c_26b_vyhlasenie_prjemcu-minimlnej-pomoci_-podopatrenie-1-2-verzia-1.3.docx
priloha_c_27a_usmernenie-ppa–10_2017_aktualizacia–1.pdf
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx