Header image alt text

OZ Malokarpatský región

MAS_001/4.2/3

Dňa 03.04.2020  OZ Malokarpatský región  vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov z PRV 2014-2020 na podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Výzva MAS_001/ 4.2/3  Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (Bratislavský kraj)
 

Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP opatrenia 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (Bratislavský kraj) .Z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa NFP Leader verzia 1.3 boli aktualizované prílohy k vyhlásenej Výzve MAS_001/4.2/3 vyhlásenej 03.04.2020.

 

Výzva zverejnená na stránke ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=8d726bde-d9c8-4d8a-87fe-5c3e8f5e0105

 

Dokumenty na stiahnutie:

Vyzva MAS – CLLD – MAS_0014.23_podpisana.pdf
Kriteria pre vyber projektov_odporucanie24102018 zapracovane zmeny.pdf
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz.pdf
priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3.docx
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3.pdf
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3.doc
Priloha_c_6B Podmienky poskyt. prispevku vyber. a hodnotiace kriteria_VERZIA 1.3_BSZ.docx
priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje-verzia-1.3.xlsx
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx
priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3.docx
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx
priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3.xlsx
priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3.xlsx
priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3.doc
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx
priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3.docx
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx
priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3.pdf
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3.pdf
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3.docx
priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx
Priloha_c_24B_Koordinacia synergickych ucinkov a komplementarit medzi ESIF, verzia 1.3_BSZ.pdf
priloha_c_27a_usmernenie-ppa–10_2017_aktualizacia–1.pdf