Header image alt text

OZ Malokarpatský región

Aktuálne výzvy

Výzva na predloženie ponuky: Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Predmet obstarávania: Prenájom kancelárskych priestorov

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/ 1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Trvanie zmluvy

Predpokladané trvanie zmluvy od 1.1.2020 – 31.12.2025

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Špecifikácia kancelárskych priestorov:

  • administratívny priestor s oknami
  • priestor musí byť uzamykateľný
  • 40 m2
  • vhodné pre 3 zamestnancov
  • možnosť pripojenia na internet
  • toaleta s umývadlom podľa hyg. štandardov
  • v bezprostrednej blízkosti k dispozícii bezplatne min. 2 parkovacie miesta
  • v blízkosti možnosť stravovania zamestnancov
  • vrátane upratovania priestorov
  • vrátane energií, dodávky vody

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: OZ Malokarpatský región, Hlavná 168, 900 89 Častá

Maximálny limit zákazky: 300 € s DPH

Financovanie predmetu zákazky: Program rozvoja vidieka

Lehota na predloženie ponuky: 10.12.2019 do 15:00 hod

Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Výzva

Ak sa Vám príloha nezobrazuje správne napíšte nám email na adresu info@malokarpatskyregion.sk kde na požiadanie Vám kritéria výzvy budú zaslané.