Header image alt text

OZ Malokarpatský región

Obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky: Prieskum trhu na stanovenie najvhodnejšej cenovej ponuky na prenájom kanc. priestorov

Predmet obstarávania: Prenájom kancelárskych priestorov

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/ 1990 Zb. o nájme a prenájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Trvanie zmluvy

Predpokladané trvanie zmluvy od 17.2.2020 – 31.12.2025

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Ponúkané priestory musia spĺňať nasledovnú špecifikáciu:

  • administratívny priestor s oknami
  • priestor musí byť uzamykateľný
  • 40 m2
  • vhodné pre 3 zamestnancov
  • možnosť pripojenia na internet
  • toaleta s umývadlom podľa hyg. štandardov
  • v bezprostrednej blízkosti k dispozícii bezplatne min. 2 parkovacie miesta
  • v blízkosti možnosť stravovania zamestnancov
  • vrátane upratovania priestorov
  • vrátane energií, dodávky vody

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: podľa vyhodnotenia v zmysle najvýhodnejšej ponuky

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ určená prieskumom trhu): 7,96 €/ m2 s DPH, vrátane služieb

Maximálny limit zákazky: 300 € s DPH

Financovanie predmetu zákazky: Program rozvoja vidieka

Lehota na predloženie ponuky: 7.2.2020 do 15:00 hod

Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Výzva

Ak sa Vám príloha nezobrazuje správne napíšte nám email na adresu info@malokarpatskyregion.sk kde na požiadanie Vám kritéria výzvy budú zaslané.

Najnižšie nájomné za predmet nájmu v sume EUR / 1 m2 prenajímanej plochy bez DPH, pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods.3 zákon o verejnom obstarávaní 343/2015 vznp.